U bent hier

DR Congo - Strengthening Primary and Technical Agricultural Education
Titel: 
Contribution à l’amélioration de la qualité de l’enseignement primaire et secondaire technique agricole (programma rond bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs en het middelbaar technisch landbouwonderwijs)
Locatie: 
Nationaal en vanaf 2011 ook pilootwerking in de provincie Bandundu (Kikwit)
Timing: 
2008 - 2013
Budget: 
Totaal 2008 - 2013: €4.263.170 (gerealiseerd 2008 - 2010: €1.394.066 – gepland 2011 - 2013: €2.869.104)
Donor: 
DGD
Focus: 
Lagere scholen, Landbouwonderwijs, Inspectie, Vorming
Context: 

Het onderwijssysteem in de DR Congo is zwak: er is een gebrek aan onderwijzers, het beroep van onderwijzer is ondergewaardeerd en onderbetaald, en er is een tekort aan didactisch materiaal en aangepaste leermethodes. Het budget van het ministerie van Onderwijs is te beperkt om de scholen financieel bij te staan. Hierdoor komt de werking van de scholen grotendeels ten laste van de ouders. Toch maakt de Congolese overheid vordering in het onderwijs. Zo is sinds 2010 het lager onderwijs gratis, met uitzondering van de steden Kinshasa en Lubumbashi. Sinds dan zijn er ook plannen om de lonen van de leerkrachten te verhogen. Het ministerie rekent op de internationale gemeenschap om het budgettekort te dichten dat hierdoor zal ontstaan.

Naast het financieringstekort is er ook een duidelijke nood aan permanente vorming en omkadering van de schooldirecties en de leerkrachten. Het ministerie werkte een vijfjarige strategie uit waarin de continue vorming van het onderwijzende personeel een belangrijke plaats heeft.

Doelstelling: 

Het programma draagt bij tot de verbetering van de kwaliteit van het lager onderwijs en van het middelbaar technisch landbouwonderwijs in de DR Congo (vanaf 2012 ook het middelbaar beroepslandbouwonderwijs). Het heeft hierbij een tweeledige doelstelling:

  1. Het wil een goede werking verzekeren van ‘de basiscellen’ (zie onder) als kleine vormingscentra in de lagere scholen en in het landbouwonderwijs. Aan deze doelstelling werkt het programma in de onderwijsprovincie Bandundu 2. Enerzijds zorgen inspecteurs voor vorming en begeleiding van reeds tewerkgestelde leerkrachten. Anderzijds wordt in de opleiding van de leerkrachten in spé een module geïntroduceerd rond ‘de basiscellen’.
  2. Het programma wil ervoor zorgen dat studenten van het technisch landbouwonderwijs een competentiegerichte opleiding krijgen. Doel is dat ze bij het afstuderen in staat zijn om hun beroep uit te oefenen als agronoom A2. Vanaf 2012 wil het programma op basis van het A3-niveau ervoor zorgen dat men opnieuw secundair beroepslandbouwonderwijs aanbiedt.
Partners: 

Om deze doelstelling te bereiken werken we samen met het Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, onze strategische partner; en met de Inspection Générale de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel (op nationaal en op provinciaal niveau) en met de Direction des Programmes Scolaires et Matériel Didactique (DIPROMAD), onze operationele partners.

Werkwijze: 

Landbouwonderwijs

Om het landbouwonderwijs te versterken ondersteunt VVOB de Direction des programmes et matériel didactique (DIPROMAD). Samen nemen we de afstudeeropties binnen het landbouwonderwijs (op A2- en A3-niveau) onder handen.

Bijscholing leerkrachten

VVOB steunt het Service national de formation (SERNAFOR) van de onderwijsinspectie in de vorming van het onderwijzend personeel van zowel het basisonderwijs als van de landbouwscholen. Centraal in de permanente vorming staan ‘de basiscellen’. Dit zijn overlegorganen waarin men door middel van uitwisseling aan zelfvorming en zelfevaluatie doet. Men gebruikt er ook het didactisch materiaal dat SERNAFOR bezorgt aan de school. Daarnaast overlegt SERNAFOR ook met andere vormingsdiensten en -actoren in het onderwijsmilieu.

Onderwijsinspectie

Ten derde ondersteunt VVOB de Controledienst van de inspectie-generaal. Op die manier verbetert VVOB de externe controle op de werking van de scholen. Er is een reflectiegroep om de inspectie organisatorisch en institutioneel te versterken. Binnen deze reflectiegroep helpt VVOB de inspectie met het ontwikkelen van controlefiches. VVOB ondersteunt hen ook bij het gebruik van de inspectierapporten. Dit moet een betere opvolging toelaten van het beheer van de scholen en de lessen in de klassen. Er zijn ook regelmatig overlegbijeenkomst tussen de diensten Vorming en Controle van de inspectie.

Leerlingevaluatie

Tot slot versterkt VVOB de Service de Concours et Evaluations bij de aanpassing van de schoolevaluaties en staatexamens om de leerlingen beter te kunnen evalueren.