U bent hier

VVOB and EU to remove barriers to learning in South Africa
22/08/2016

Op 19 augustus tekenden VVOB en de EU een samenwerkingsovereenkomst om de kwaliteit van inclusief lesgeven in het basisonderwijs in Zuid-Afrika te verbeteren. VVOB, de EU en een aantal sterke lokale partners bundelen hun krachten om de nodige kennis en middelen te bieden aan (student)leerkrachten om leerhindernissen bij leerlingen tijdig te identificeren en aan te pakken. Met vijf activiteiten gericht op het basisonderwijssysteem verzekeren we samen kwaliteitsvol onderwijs voor álle kinderen.

Iedereen moet mee

Bijna alle Zuid-Afrikaanse kinderen zitten op de lagere school, maar hun leerresultaten zijn ondermaats in vergelijking met andere (ook minder ontwikkelde) landen in de regio. Vooral leerlingen die geconfronteerd worden met een leerhindernis, vormen een risicogroep. Die hindernis kan een handicap zijn, maar ook gerelateerd zijn aan hun afkomst, geslacht of socio-economische situatie.

De rol van leerkrachten is cruciaal, zowel in het tijdig opmerken van een leerling die worstelt met een leerhindernis, als in het gepast reageren daarop. Het project beoogt daarom de kwaliteitsverbetering van lerarenopleidingen. Die opleidingen moeten het bestaande inclusief onderwijsbeleid beter integreren in hun curricula.

VVOB zal dit project leiden en coördineren, met ondersteuning van de EU. We werken ook samen met Inclusive Education South Africa en drie sterke universiteiten die een lerarenopleiding aanbieden, namelijk de Universiteit van de Witwatersrand, de Noord-West Universiteit en de Universiteit van de Vrijstaat.

Vijf keer leerhindernissen overwinnen

Het project richt zich op het systeem van lerarenopleidingen in het algemeen, en op studentleerkrachten, net afgestudeerde leerkrachten en ervaren leerkrachten in het bijzonder. Samen met onze lokale partners zullen we deze groepen in staat stellen om inclusiever les te geven, via vijf activiteiten in drie provincies: Noordkaap, Noordwest en Vrijstaat.

Ten eerste zullen we een bibliotheek aan Open Leermateriaal over inclusief onderwijs ontwikkelen, dat gratis en breed toegankelijk is voor iedereen. Ten tweede zullen de universiteiten nationale symposia en werkgroepen organiseren om samen te komen tot een gedeelde definitie van ‘inclusief onderwijs’. Ten derde zullen we twee proefprogramma’s ontwikkelen, organiseren en na afloop evalueren: een inductieprogramma voor pas afgestudeerde leerkrachten en een mentorprogramma voor mentoren. Ten vierde zullen we professionele leergemeenschappen uittesten als een duurzaam model voor de permanente professionele vorming van leerkrachten en schooldirecteurs. Ten slotte zullen de universiteiten empirisch onderzoek voeren naar de vorming van leerkrachten rond inclusief onderwijs.

Door middel van deze activiteiten zullen VVOB, haar partners en de EU het Zuid-Afrikaans basisonderwijssysteem de komende drie jaar versterken. Het overkoepelende doel is om kwaliteitsvol onderwijs te verzekeren voor alle jonge leerlingen, ook voor zij die leerhindernissen ondervinden.