U bent hier

Cambodja - Institutionele capaciteitsopbouw in het onderwijs
Titel: 
Science, Environmental and Agricultural Life skills Programme (SEAL) (institutionele capaciteitsopbouw rond wetenschap, milieu, en landbouwleefsleutels)
Locatie: 
Provincies Kandal en Siem Reap in de pilootfase, verbredingsfase over heel het land
Timing: 
2008 - 2013
Budget: 
Totaal 2008 - 2013: €2.936.264 (gerealiseerd 2008 - 2010: €1.060.734 gepland 2011 - 2013: €1.875.530)
Donor: 
DGD
Sector: 
Secundair onderwijs
Focus: 
Lerarenopleiding, Onderwijs, Life skills (Landbouw, Milieu), ICT, Wetenschappen
Context: 

De armoede in Cambodja hangt nauw samen met de lage kwali­teit van het onderwijs. Dit komt onder andere door een tekort aan gekwalificeerde leraren en adequate infrastructuur, zoals bijvoorbeeld relevante leermaterialen. Een van de gevolgen is dat er veel schoolverlaters zijn.

Bovendien is er een toenemende plattelandsvlucht. Door onder meer hun gebrekkige landbouwkundige vaardigheden hebben de landbouwers er immers vaak een weinig rooskleurige toekomst.

VVOB startte in 2004 met vier projecten in Cambodja die gericht waren op de versterking van de capaciteit van de lerarenop­leidingen. Die zijn inmiddels afgesloten en overgedragen aan het ministerie van Onderwijs, Jeugd en Sport (MoEYS). In 2008 startte het SEAL-programma. Het komt tegemoet aan de boven­staande onderwijsproblematiek en bouwt voort op de resul­taten en ervaringen van eerdere VVOB-projecten in het land.

Doelstelling: 

Het SEAL-programma heeft een drieledige doelstelling met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in Cambodja:

  1. de didactische vaardigheden van de leerkrachten in het lager en lager secundair onderwijs verbeteren;
  2. de inhoud van de life skills- en wetenschapsvakken verbe­teren door leerlinggerichte lesmaterialen te ontwikkelen;
  3. en het benodigde materiaal ontwikkelen en de bijhorende ICT-ondersteuning voorzien.
Partners: 

Het programma werkt met de instituten voor lerarenopleiding en met de praktijkscholen die eraan verbonden zijn. Binnen de lerarenopleidingen is SEAL zowel op provinciaal als op regi­onaal niveau actief. De 18 provinciale instituten voor leraren­opleiding ontfermen zich over de leerkrachten van het lager onderwijs en werken rond life skills. De zes regionale insti­tuten voor lerarenopleiding voor de leerkrachten lager secun­dair onderwijs werken rond life skills en wetenschapsvakken. Het programma richt zich dus rechtstreeks tot de docenten van de leerkrachten en tot de leerkrachten van de praktijkscholen.

Via hen bereikt SEAL onrechtstreeks de leerkrachten in oplei­ding en de leerlingen van het basis- en het lager middelbaar onderwijs. Om deze doelstellingen te bereiken werken we samen met het MoEYS (VVOB’s strategische partner), en met de instituten voor lerarenopleiding op provinciaal en regionaal niveau (VVOB’s operationele partners). Door afstemming met internationale organisaties krijgt het programma een grotere draagwijdte. Zo zijn onder andere de Asian Development Bank (ADB), UNICEF, Japanese International Cooperation Agency (JICA), Open Institute, USAID en World Education betrokken bij het programma.

Werkwijze: 

Versterken didactische vaardigheden

De essentie van het SEAL-programma is het versterken van de didactische vaardigheden van de leerkrachten die afstuderen aan de lerarenopleiding. Hiertoe zijn werkgroepen opgericht. Deze bestaan uit leerkrachten van de praktijkscholen; leraren aan de lerarenopleidingen die de respectieve wetenschaps- en life skills-vakken doceren; en een VVOB-medewerker, die de werkgroep begeleidt en ondersteunt. De deelnemers van de werkgroepen leren hoe ze leerlingge­richte methodes kunnen toepassen en hoe ze hiervoor lesma­teriaal kunnen ontwikkelen. Doel is dat leerlingen actiever deelnemen aan de lessen. Er wordt hen ook bijgebracht hoe ze creatief denken bij de studenten kunnen stimuleren en hoe ze goedkope experimenten kunnen uitvoeren. Dit helpt om het curriculum op een meer aantrekkelijke en praktische manier te onderwijzen. De werkgroepen ontwikkelen zelf ook lesmateriaal. Hiervoor halen ze hun inspiratie uit georganiseerde uitstappen naar bijvoorbeeld landbouwprogramma’s of naar scholen, maar ook uit trainingen gegeven door (lokale) consultants. Handboeken over vorming, digitale onderwijsmaterialen, posters, uurroos­ters, microprojecten en schooltuinen zijn enkele concrete reali­saties van de werkgroepen.

ICT-ondersteuning

Het ICT-aspect van dit programma gaat over hoe ICT het onder­wijs kan ondersteunen. Het is belangrijk dat leerkrachten geschikte instrumenten gebruiken bij onderwijsactiviteiten. Door de gepaste ICT-ondersteuning kunnen de leerkrachten ook gebruik maken van digitale leermaterialen, zoals: presenta­ties, video’s, rekenbladen...

Toepassingsgebieden

Het programma heeft twee etappes met elk een specifiek toepassingsgebied. De pilootfase (2008-2011) focust op de provincies Kandal en Siem Reap, terwijl in de verbredingsfase (2011-2013) het programma zich uitstrekt over heel het land. Gedurende de pilootfase introduceert en test SEAL vernieu­wende concepten in life skills en wetenschappen. Na goedkeu­ring door het ministerie van Onderwijs, Jeugd en Sport (MoEYS) zal SEAL deze verspreiden bij de andere instituten voor leraren­opleiding tijdens de verbredingsfase.

Lokale expertise

Bij deze activiteiten maakt VVOB zoveel mogelijk gebruik van de beschikbare lokale kennis en vaardigheden. Indien dergelijke kennis niet voor handen is, zorgt VVOB ervoor dat lokale partners deze technische expertise kunnen verwerven. Dit leidt tot een versterkte partner en verhoogt de duurzaamheid van de resul­taten. Zo traint VVOB de trainers en lesgevers die instaan voor de verbredingsfase. Dit zijn zowel de docenten die deelnemen in de pilootfase, als de vertegenwoordigers van het departement voor lerarenopleiding van het ministerie. Hierbij introduceren de Cambodjaanse trainers en lesgevers zelf de nieuw aangeleerde methodieken en ontwikkelde materialen op de overige instituten.