U bent hier

Cambodia - ImAgE
Titel: 
Improvement of Agricultural Extension Programme (ImAgE) (programma rond de verbetering van de landbouwvoorlichting)
Locatie: 
Provincie Kandal
Timing: 
2008 - 2012
Budget: 
Totaal 2008 - 2012: €959.227 (gerealiseerd 2008 - 2010: €544.227 gepland 2011 - 2012: €415.000)
Donor: 
DGD
Focus: 
Landbouw, Voorlichtingsdiensten, Vorming en training
Context: 

Op het Cambodjaanse platteland is er veel armoede en zijn er weinig ontwikkelingsperspectieven. Hierdoor migreren veel jongeren naar de stad op zoek naar een beter bestaan. Eens in de stad komen deze jongeren echter vaak in de marge terecht en zijn zij extra kwetsbaar voor aanraking met criminaliteit en drugs.

De toenemende migratiestroom naar de steden hangt onder andere samen met hoge uitvalcijfers in het onderwijs. Dit is een gevolg van de lage kwaliteit en relevantie van het onderwijs enerzijds en een gebrek aan middelen om kinderen en jongeren naar school te sturen anderzijds. De onzekere vooruitzichten voor jongeren op het platteland versterkt de plattelandsvlucht.

Het Nationale Strategische Ontwikkelingsplan van Cambodja erkent deze toename van het aantal jongeren dat van het platte­land naar de stad trekt, als een probleem. Ook is tijdens consul­taties van leidinggevenden op het ministerie van Landbouw (MAFF) deze migratie van jongeren erkend als een groeiend en prioritair probleem. Door onder andere de diensten voor land­bouwvoorlichting te versterken wil de Cambodjaanse regering deze trek naar de stad een halt toeroepen.

In verschillende beleidsdocumenten van het MAFF onder­streept men het verbeteren van de dienstverlening aan boeren door voorlichtingswerkers van de lokale overheid. Deze voor­lichtingsdiensten willen het bestaan van de landbouwgezinnen verbeteren door hen technisch advies te geven en hen te onder­steunen in processen die gericht zijn op het ontwikkelen en toepassen van betere landbouwtechnieken.

Doelstelling: 

Het landbouwprogramma ImAgE wenst in te spelen op de nood aan een versterkt systeem van landbouwvoorlichting. Dit wil ze vooral doen op districtsniveau, waar de voorlichtingswer­kers technische vorming aan de boeren doorgeven. Daarnaast beoogt het programma de leiderschaps- en managementvaar­digheden van de leidinggevenden in de districten en provin­cies te versterken. ImAgE wil ook de voorlichtingswerkers meer toegang bieden tot kwalitatief materiaal dat hen kan onder­steunen in hun dagdagelijkse praktijk.

Voor het ImAgE-programma heeft het MAFF als strategische partner een overeenkomst (2008-2013) ondertekend met VVOB. Binnen het MAFF is het Departement van Landbouwextensie (DAE) de belangrijkste betrokkene bij de interventie van VVOB. De operationele partners van het ImAgE-programma zijn het Provinciale Departement van Landbouw (PDA) en zeven van de elf Districtkantoren van Landbouw (DOA) in de provincie Kandal. In de eerste plaats zijn de voorlichtingswerkers op districtsni­veau de directe doelgroep in het proces van capaciteitsopbouw. Hun methodologische en technologische vaardigheden dienen versterkt te worden.

ImAgE opereert vanuit het Provinciaal Departement van Land­bouw (PDA) in de provincie Kandal. In de pilootfase werkte ze samen met drie districten (Kandal Steung, Kien Svay en Ponhea Lueu) en met een totaal van 23 voorlichtingswerkers (vijftien districts- en acht provinciale extensiewerkers).

De algemene doelstelling van het ImAgE-programma is dat huis­houdens op het platteland in de provincie Kandal hun levens­onderhoud verbeteren en hun kwetsbaarheid verminderen via verbeterde en milieuvriendelijke landbouwpraktijken. De specifieke doelstelling van dit programma is dat boeren (met bijzondere aandacht voor vrouwelijke en jonge boeren) in de provincie Kandal verbeterde en milieuvriendelijke landbouw­praktijken toepassen en hierover informatie uitwisselen.

Het programma wil volgende resultaten behalen:

  • Resultaat 1: Zeven District Offices of Agriculture (DOA) in de provincie Kandal verlenen meer efficiënte en effectieve diensten aan boeren. Hierbij is er bijzondere aandacht voor het bereiken van vrouwen en jongeren en voor de promotie van milieuvriendelijke landbouwpraktijken.
  • Resultaat 2: Het Provinciale Departement van Landbouw (PDA) in Kandal verleent verbeterde ondersteuning en begeleiding aan het personeel van de DOA’s.
  • Resultaat 3: Het Departement van Landbouwextensie (DAE) van het MAFF verbetert het aanbod van en de toegang tot voorlichtingsmateriaal voor het personeel van het PDA en de DOA’s.
Werkwijze: 

Op het niveau van Resultaat 1 ondersteunt VVOB de DOA’s in het ontwikkelen van hun capaciteit om een strategie te kunnen toepassen die man en vrouw gelijkschakelt op het niveau van districten en dorpen, en om jongeren te kunnen bereiken via boerengroepen, voorlichtingswerkers in het dorp en opleidings­instituten voor leraren. VVOB helpt ook bij de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal met bijzondere aandacht voor milieu­vriendelijke landbouwpraktijken en de ontwikkeling van metho­dologische en technologische vaardigheden van voorlichtings­werkers van het district. Daarnaast ondersteunt VVOB de DOA’s bij de versterking van de management- en planningsvaardig­heden van hun leidinggevenden. Hierbij is extra aandacht voor het werven van fondsen via District Integration Workshops en Commune Investment Plans.

VVOB versterkt op het niveau van Resultaat 2 de capaciteit van het personeel van het PDA (voorlichtingswerkers en vakspeci­alisten). Doel is dat zij een betere professionele ondersteuning aan de DOA’s kunnen geven maar ook dat ze de banden tussen belanghebbenden en de uitwisseling van informatie kunnen bevorderen.

Op het niveau van Resultaat 3 ondersteunt VVOB het DAE bij de ontwikkeling van een procedure voor het samenbrengen van voorlichtingsmateriaal en de kwaliteitszorg van dit materiaal. Er is ook hulp bij de ontwikkeling en het beheer van een online portaal voor voorlichtingsmateriaal.