U bent hier

Zuid-Afrika - Verbeteren van het lesgeven in het secundair beroepsonderwijs
Titel: 
FET Lecturer Development Programme (programma rond de verbetering van het lesgeven van de leerkrachten in het secundair beroepsonderwijs)
Locatie: 
Nationale en provinciale component (provincie Free State)
Timing: 
2011 - 2013
Budget: 
Gepland 2011 - 2013: €1.676.345
Donor: 
DGD
Focus: 
Lerarenopleiding, TVET, Continue professionele ontwikkeling, Curriculumontwikkeling
Context: 

De Zuid-Afrikaanse overheid onderstreept het belang van de ontwikkeling van menselijk kapitaal in de strijd tegen werkloosheid, armoede en ongelijkheid. Deze ontwikkeling vormt dan ook een rode draad in de strategische plannen van de overheid en speelt een centrale rol in enkele strategische beleidsdocumenten, zoals: de Accelerated and Shared Growth Initiative for South Africa (2006-2014), de Joint Initiative on Priority Skills Acquisition (Jipsa) en de National Skills Development Strategy III (NSDSIII) (2011).

Om een structurele oplossing te bieden voor het tekort aan getraind personeel op de arbeidsmarkt enerzijds en het grote aantal jongeren dat werkloos is anderzijds, zet de onderwijssector sterk in op de verbetering van de Further Education and Training (FET) Colleges. Dit is te vergelijken met het secundair beroepsonderwijs in Vlaanderen. Het institutionele landschap van de FET Colleges is sterk in beweging en kende de afgelopen jaren al veel veranderingen.

Ondanks de inspanningen die al geleverd zijn, heeft deze sector met grote uitdagingen te kampen. Men percipieert de FET Colleges vaak als ‘tweede-keus-scholen’. Dat laat zich voelen in het relatief lage aantal leerlingen (in 2007 ging slechts 2,3 procent van alle scholieren naar FET Colleges). Bovendien kennen deze scholen hoge uitval- en lage slagingspercentages. Dit is onder andere het gevolg van een beperkte capaciteit bij de leerkrachten van de FET Colleges in basisvaardigheden (taal- en rekenvaardigheid), pedagogische en methodologische vaardigheden en technische (vakinhoudelijke) vaardigheden. Hierdoor is de kwaliteit van het onderwijs op publieke FET Colleges ondermaats. Op zowel macro-, meso- als microniveau ontbreekt het bovendien aan effectieve en relevante systemen en aanbod van navorming. Hierdoor is de bijscholing van de leerkrachten van deze scholen beperkt.

Op basis van deze context besloot VVOB een programma op te starten dat tegemoet komt aan de bovengenoemde uitdagingen binnen de FET Colleges. Het programma wil de pedagogische, methodologische en vakinhoudelijke kennis en vaardigheden van deze leerkrachten versterken.

Doelstelling: 

De algemene doelstelling van het programma is om de leerresultaten van leerlingen van de FET Colleges te verbeteren en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De specifieke doelstelling van dit programma is dat de leerkrachten van de FET Colleges verbeterde pedagogische en vakspecifieke onderwijsvaardigheden toepassen als gevolg van een beter en groter aanbod van navormingsactiviteiten die tegemoet komen aan hun professionele ontwikkelingsvragen en -noden. De tussentijdse resultaten die het programma wil behalen, zijn dusdanig geformuleerd dat de partners centraal staan:

  • Resultaat 1: SACE’s rol als de promotor en coördinator van de navorming van de leerkrachten van de FET Colleges is versterkt.
  • Resultaat 2: Een forum voor de versterking van kennis en vaardigheden van het personeel van de FET Colleges is functioneel en komt tegemoet aan de professionele ontwikkelingsbehoeften van de leerkrachten van de FET Colleges.
  • Resultaat 3: De University of the Free State (School of Open Learning) biedt opleidingen en trainingen aan die specifiek ontwikkeld zijn om te voldoen aan de professionele ontwikkelingsbehoeften van de leerkrachten van de FET Colleges.
Partners: 

Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de South African Council for Educators (SACE). SACE is een parastataal instituut dat het officiële mandaat heeft om vanuit nationaal niveau de onderwijsbegeleiding van docenten te coördineren en te reguleren.

Op basis van armoede-indicatoren, het aantal FET Colleges, de kwaliteit van de FET Colleges en de al bestaande initiatieven rond navorming van FET-leerkrachten is Free State gekozen als provincie waar het programma opgestart zal worden. In Free State is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de University of the Free State, meer specifiek met de School of Open Learning.

Er is ook een trilaterale overeenkomst tussen VVOB, SACE en de University of the Free State.

Werkwijze: 

VVOB ondersteunt de partners in het behalen van de tussentijdse resultaten door capaciteitsversterkende processen in te zetten en te begeleiden. Op het niveau van Resultaat 1 zal VVOB SACE ondersteunen bij:

  • het opstarten en uitvoeren van onderzoek naar de ‘FET College’-subsector;
  • het ontwerpen en toepassen van een systeem voor goedkeuring van navormingsactiviteiten;
  • en het ontwikkelen en toepassen van een sterke communicatie- en lobbystrategie.

Op het niveau van Resultaat 2 zal VVOB de FET Colleges in Free State ondersteunen in de ontwikkeling van kwaliteitsvolle ‘workplace skills development’-plannen in samenwerking met de ETDP-SETA (Education, Training and Development Practices - Sector Education and Training Authority). VVOB ondersteunt ook de organisatie van een jaarlijks reflectieseminar over de professionele ontwikkeling in de ‘FET College’-subsector. Daarnaast zal VVOB provinciale en regionale leergemeenschappen rond professionele ontwikkeling voor leerkrachten aan FET Colleges mogelijk maken, begeleiden en ondersteunen.

Op het niveau van Resultaat 3 zal VVOB de University of the Free State ondersteunen bij:

  • ontwikkeling van een studieprogramma met verschillende modules;
  • de ontwikkeling van een bachelor voor het beroepsonderwijs;
  • en de ontwikkeling van vier korte trainingsprogramma’s voor leerkrachten van FET Colleges.