U bent hier

In het kader van het decreet deugdelijk bestuur bestaat de Raad van Bestuur uit tien bestuurders aangesteld door de Vlaamse Regering en vijf onafhankelijke bestuurders. Begin 2020 stelt de Vlaamse Regering haar bestuurders aan. De Raad van Bestuur doet nu een oproep naar kandidaat onafhankelijke bestuurders.

 

Ben je een enthousiaste en gedreven onafhankelijke bestuurder met een passie voor onderwijs en internationale samenwerking die graag mee richting geeft aan een groeiende organisatie? Als je vanuit je expertise en interesse graag mee lange termijn doelstellingen wilt uitzetten en realiseren voor een organisatie die opereert in een snel veranderende context nodigen we graag uit om je kandidaat te stellen voor een van de vijf posities als onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur.     

Organisatie

VVOB is een ontwikkelingsorganisatie die gespecialiseerd is in het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. Om dat te doen versterkt VVOB de capaciteiten van ministeries van onderwijs en andere onderwijsactoren in het Zuiden. VVOB is actief in 10 landen, verspreid over 4 continenten. De organisatie telt bijna 200 medewerkers en heeft een jaaromzet van ca. 12 miljoen euro.

 

Onze missie

 

Kwaliteitsvol onderwijs vormt de basis voor ontwikkeling. VVOB bouwt aan een rechtvaardige wereld waarin overheden in staat zijn om het fundamentele recht op kwaliteitsvol onderwijs te garanderen en te realiseren, en dit voor elke lerende, zonder enige vorm van discriminatie.

 

Onze visie

 

VVOB zorgt voor kwaliteitsversterking van onderwijs door:

 • Capaciteitsversterking van overheden met onderwijsbevoegdheid en andere aan onderwijs gerelateerde actoren in het Zuiden. Dit gebeurt via technische assistentie door lokale en internationale experten.
 • Het verbinden van deze actoren in het Zuiden, en tussen het Noorden en het Zuiden. Op die manier faciliteert VVOB kennisuitwisseling tussen partners met een gelijkaardige opdracht.
 • Het inspireren van onderwijsactoren in Vlaanderen en het Zuiden inzake gelijke onderwijskansen, gebaseerd op wereldwijd onderzoek, ervaringen en expertise.

 

Onze waarden

 • Bij het uitoefenen van haar opdracht streeft VVOB steeds volgende waarden na:
 • Kwaliteit in resultaten en in leren;
 • Integriteit in professionele relaties en in leiderschap;
 • Respect voor lokaal beleid, mensen en planeet;
 • Engagement voor kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen;
 • Innovatie in het aanpakken van complexe uitdagingen.

Opdrachten van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het orgaan dat, in nauwe samenwerking met de directie, het algemeen beleid van de organisatie bepaalt. De Raad van Bestuur neemt alle maatregelen die nodig zijn om de missie en visie van de organisatie te realiseren, alsook de continuïteit van de organisatie te garanderen. Vanaf 1 januari 2020 zal de Raad van Bestuur bestaan uit 15 leden (waarvan 5 onafhankelijke bestuurders).

 

De vergaderingen van de Raad van Bestuur vinden 2-maandelijks plaats in Brussel, of in Vlaanderen op een plaats die makkelijk te bereiken is via het openbaar vervoer. De directie woont de bestuursvergaderingen bij.

Competentieprofiel

VVOB is op zoek naar gedreven en onafhankelijke bestuurders met een passie voor onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. VVOB wenst zijn Raad van Bestuur inhoudelijk te versterken met expertise en competenties die complementair en versterkend zijn aan de kennis en de ervaring van de andere leden. Daarom wordt aan de kandidaten gevraagd om deskundigheid in één of meerdere van onderstaande domeinen aan te tonen:

 • Expertise inzake financiën, bij voorkeur ervaring inzake vzw en/of overheidsfinanciën;
 • Ervaring inzake internationale institutionele donoren en/of internationale foundations;
 • Expertise inzake ontwikkelingssamenwerking;
 • Expertise inzake bestuurskunde/management;
 • Beschikken over een voor VVOB interessant (inter)nationaal netwerk.

 

VVOB zoekt niet naar de witte raven die alle bovenstaande competenties in huis hebben, en nodigen u daarom uit om aan te geven welke inbreng u kan hebben als (kandidaat)bestuurder.

 

Bestuurders van VVOB zijn beschikbaar voor 2-maandelijkse vergaderingen. Deze gaan tijdens de werkuren door.  VVOB voorziet een verzekering inzake bestuurdersaansprakelijkheid en een transportvergoeding. Het mandaat is onbezoldigd.

Onafhankelijkheidsvoorwaarden en onverenigbaarheden

De kandidaten onafhankelijk bestuurder dienen onafhankelijk te zijn t.a.v. de overheid, de partners en het dagelijks bestuur van VVOB. Deze onafhankelijkheid wordt aan de hand van volgende criteria getoetst:

 

 • Gedurende een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan een kandidatuur een mandaat hebben uitgeoefend van uitvoerend lid van het bestuursorgaan of een functie van lid van het directiecomité, of van een persoon belast met het dagelijks bestuur (o.m. algemeen directeur);
 • Niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerend bestuurder in de raad van bestuur hebben uitgeoefend, zonder dat dit tijdvak langer mag zijn dan twaalf jaar;
 • Gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan een kandidatuur, geen deel hebben uitgemaakt van het leidinggevend personeel van VVOB;
 • Geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben ontvangen van VVOB, buiten vergoedingen die hij eventueel ontvangt of heeft ontvangen als niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan;
 • Geen significante zakelijke relatie hebben of in het voorbije boekjaar hebben gehad met VVOB, noch rechtstreeks noch als vennoot, aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan of lid van het leidinggevend personeel, van een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie onderhoudt;
 • In de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer zijn geweest van de huidige of vorige externe auditor van VVOB;
 • Geen echtgenoot, samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in VVOB een mandaat van lid van het bestuursorgaan of lid van het directiecomité, persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel, uitoefenen, of die zich in een van de andere in de punten 1. tot 6. beschreven gevallen bevinden;
 • Gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan een kandidatuur geen functie van kabinetslid van een Vlaamse minister hebben uitgeoefend.
 • Voor kandidaten bestuurder geldt bovendien dat een mandaat conform art. 21 van het kaderdecreet statutair onverenigbaar is met:
 1. Een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement;
 2. Het ambt van minister of staatssecretaris en de hoedanigheid van kabinetslid van de minister onder wiens toezicht de vereniging valt;
 3. Het statuut van personeelslid van de vereniging of van het Departement Onderwijs en Vorming of van het Departement Internationaal Vlaanderen.

Selectieprocedure

Rekening houdend met de toepasselijke onafhankelijkheidsvoorwaarden, de relevante ervaring en motivatie zal de Raad van Bestuur een shortlist van twee kandidaten voorbereiden per in te vullen mandaat van onafhankelijk bestuurder. Uit deze shortlist wordt vervolgens door de Algemene Vergadering een bestuurder geselecteerd op basis van kwaliteiten en vaardigheden. Bij de selectie wordt rekening gehouden met de onderlinge complementariteit in expertise en ervaring en de globale genderverhouding in de Raad.

 

Verwacht wordt dat de procedure begin 2020 afgerond zal zijn. Het mandaat loopt tot 31 december 2024.

Hoe solliciteren

Heb je interesse in deze vacature, stuur dan voor 31/10/2019 je CV (inclusief lijst met andere lopende bestuursmandaten), een ondertekende verklaring op eer dat je voldoet aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden en een begeleidende motivatiebrief naar de algemeen directeur, Sven Rooms (sven.rooms@vvob.org), met vermelding ‘onafhankelijke bestuurders VVOB’.